Jsme experti v propagaci na LED obrazovkách.

Všeobecné obchodní podmínky LED Hunter media

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané společností LED Hunter media s.r.o., IČO: 05045185, se sídlem Pod višňovkou 1662/23, 140 00 Praha 4, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „LED Hunter media“), když tyto podmínky blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a využívání služeb na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností LED Hunter media a zákazníkem (dále jako „Všeobecné obchodní podmínky“).

 

Všeobecné obchodní podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Produktovými podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti LED Hunter media poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

 

 

Článek 1 | Definice některých pojmů

 

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany LED Hunter media v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností LED Hunter media interně evidován ve vlastní softwarové aplikaci.

 

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

„Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany LED Hunter media, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností LED Hunter media za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

„Produktové podmínky“ jsou zvláštním dokumentem, kterým společnost LED Hunter media stanovuje typizovaný obsah služeb a marketingových produktů, či jejich skupin a kombinací, které poskytuje svým Zákazníkům. V případě sjednání Smlouvy mezi společností LED Hunter media a zákazníkem tak Produktové podmínky doplňují právní závazky ze Smlouvy a konkretizují Všeobecné obchodní podmínky.

 

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností LED Hunter media jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

 

„Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností LED Hunter media.

 

„Zástupce“ je osoba, zastupující společnost LED Hunter media na základě smluvního zmocnění ve smyslu § 441 a násl. občanského zákoníku, a to v rozsahu nezbytném ke sjednání Smlouvy a k provádění činností bezprostředně souvisejících.

 

Článek 2 | Postup při uzavření Smlouvy

 

Společnost LED Hunter media a Zákazník uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je vedle výslovně sjednaných náležitostí a těchto Všeobecných obchodních podmínek určen především specifikací Produktu či Produktového balíčku, a to odkazem na příslušné Produktové podmínky. Uzavřením Smlouvy projevuje společnost LED Hunter media a Zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem příslušné Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a příslušných Produktových podmínek.

Smlouva je uzavírána v písemné formě, a to v listinné podobě, nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah.

Veškeré dodatky a změny uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou je možné ujednat samotnou Smlouvu.

 

Článek 3 | Předmět smluvního vztahu

 

Předmětem smluvního vztahu je závazek LED Hunter media poskytnout Zákazníkovi marketingové služby, a to za podmínek a způsobem dle příslušného Zákazníkem zvoleného Produktu či Produktového balíčku, jehož obsah a bližší specifikace jsou určeny příslušnými Produktovými podmínkami, a to za podmínek a za úplatu sjednanou ve Smlouvě.

Marketingové služby poskytované společností LED Hunter media zahrnují zpravidla komplexní reklamní řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty, a dále služby lokálního vyhledávání.

Společnost LED Hunter media plní své závazky ze smluvního vztahu sama, nebo zajistí plnění prostřednictvím třetích osob.

Zákazník je povinen k řádnému plnění smluvních povinností společnosti LED Hunter media poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění závazků, a to minimálně v tom rozsahu, v jakém bude ze strany společnosti LED Hunter media výslovně vyžadována.

Veškeré zásahy, změny, opravy, rozšíření či jiné modifikace Produktu, resp. jeho výstupu, je Zákazník oprávněn činit pouze po předchozím odsouhlasení ze strany společnosti LED Hunter media, nebo za podmínek stanovených Produktovými podmínkami, přičemž je povinen respektovat doporučení, které společnost  stanoví pro řádné a bezproblémové užívání Produktu. Při porušení této povinnosti ze strany Zákazníka neodpovídá společnost LED Hunter media za jakékoli případné vady Produktu, případně za škody, které by v důsledku toho Zákazníkovi vznikly.

 

Článek 4 | Doba trvání smluvního vztahu

 

Doba trvání smluvního vztahu je určena konkrétními Produktovými podmínkami, nebo ujednáním stran v rámci Smlouvy.

Není-li doba trvání smlouvy výslovně sjednána a nevyplývá-li z okolností něco jiného, má se za to, že je smlouva sjednána na dobu neurčitou.

 

Článek 5 | Zánik smluvních závazků

 

Sjednaná Smlouva zaniká dohodu smluvních stran, výpovědí smluvní strany výlučně z důvodů sjednaných ve Smlouvě nebo stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Produktovými podmínkami, odstoupením od smlouvy, případně splněním závazků či uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy.

Společnost LED Hunter media je oprávněna sjednanou Smlouvu vypovědět v případě, že:

je Zákazník v prodlení s úhradou dle příslušné Smlouvy delším, než 15 kalendářních dnů,
je Zákazník v prodlení s úhradou na základě jiné Smlouvy, sjednané mezi stejnými smluvními stranami, delším, než 30 kalendářních dnů,
Zákazník nepředá podklady nezbytné pro plnění dle Smlouvy, požadované v rámci příslušného Produktu, a to ve lhůtě určené v Produktových podmínkách; není-li lhůta určena pak do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy,
z podkladů, dodaných Zákazníkem společnosti LED Hunter media, vyplyne, že obsah inzerce či plnění marketingových služeb jako takové je v rozporu s oprávněnými zájmy nebo platnými závazky společnosti LED Hunter media,
Zákazník jiným podstatným způsobem poruší své závazky ze sjednané Smlouvy.

Zákazník je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce trvání 1 měsíce v případě, že společnost LED Hunter media poruší své závazky z příslušné smlouvy podstatným způsobem.

Je-li Smlouva sjednána na dobu neurčitou a neurčí-li Produktové podmínky či nesjednají-li strany jinak, může každá ze stran Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 1 měsíce.

Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Společnost LED Hunter media je oprávněna od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit v případě že:

obsah Zákazníkovy inzerce, či jakákoli její část, je v rozporu s právními předpisy České republiky, hrubě odporuje dobrým mravům, nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených společností LED Hunter media,
Zákazníkova inzerce přímo či nepřímo směřuje k propagaci hnutí či názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka, či k propagaci násilného či sexuálního obsahu,
dochází ke zjevnému zneužití služeb společnosti LED Hunter media.

Obě smluvní strany mají dále právo smluvní vztah vypovědět v případě, kdy bude rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany, a to bez výpovědní doby.

 

Článek 6 | Cena a platební podmínky

 

Zákazník se zavazuje uhradit společnosti LED Hunter media cenu sjednanou ve Smlouvě, případně určenou v rámci Produktových podmínek, a to včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedeným se Smlouvě. Pokud dojde ke změně sazby daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že společnost LED Hunter media je oprávněna jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

Cena ve Smlouvě je sjednána jako cena na základě rozpočtu s výhradou neúplnosti. Objeví-li se tedy při poskytování služeb potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, má společnost LED Hunter media právo za podmínek § 2622 občanského zákoníku zvýšit sjednanou cenu.

V případě, kdy je mezi společností LED Hunter media a Zákazníkem uzavřena Smlouva na dobu neurčitou, je cena za poskytované plnění splatná ročně dopředu. Faktura je v takovém případě zákazníkovi vystavena vždy se splatností k datu odpovídajícímu jednomu roku od uzavření smlouvy, případně od poslední fakturace. V případě výpovědi či odstoupení od smlouvy na dobu neurčitou nevzniká zákazníkovi právo na vrácení ani poměrné části již splatného plnění.

Součástí ceny může být rovněž aktivační poplatek. Aktivační poplatek je stanoven procentem z celkové ceny Produktu či Produktového balíčku a představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti LED Hunter media, jakož i náhradu za volnou kapacitu a další výdaje, spojené se sjednáním služeb u společnosti LED Hunter media.

Poměrná část aktivačního poplatku je vracena Zákazníkovi pouze v případě, že tento od sjednané Smlouvy odstoupí pro podstatné porušení povinností na straně společnosti LED Hunter media. V ostatních případech je aktivační poplatek nevratný.

Je-li v rámci Smlouvy sjednán, nebo Produktovými podmínkami určen storno poplatek, je společnost LED Hunter media tento storno poplatek oprávněna z části či zcela započíst proti uhrazenému aktivačnímu poplatku v případě, kdy společnosti LED Hunter media vznikne povinnost aktivační poplatek vrátit Zákazníkovi.

Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za Produkt či Produktový balíček splatná na základě faktury, vystavené společností LED Hunter media, a to ve lhůtě splatnosti, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů. Za prodlení s úhradou faktur je ze strany LED Hunter media účtována smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení.

Společnost LED Hunter media je oprávněna podmínit zveřejnění, předání, realizaci či dokončení příslušného Produktu do doby plné úhrady ceny služby, tedy je např. výslovně oprávněna nezveřejnit příslušnou prezentaci či neprovést příslušnou službu do doby, než bude cena služby uhrazena způsobem určeným příslušnou fakturou. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou se lhůty pro dokončení, předání či realizaci prodlužují o dobu, po kterou prodlení Zákazníka s úhradou trvá.

Společnost LED Hunter media rovněž může v případě prodlení s placením služeb odmítnout realizaci dalších služeb pro Zákazníka, popřípadě realizovat další služby až poté, co Zákazník uhradí zálohu na další služby až do výše 100 % ceny poskytovaných služeb. Do doby úhrady zálohy může LED Hunter media odmítnout plnění sjednané služby.

Zákazník uděluje podpisem Smlouvy společnosti LED Hunter media souhlas se zasíláním daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Článek 7 | Doručování a forma jednání

 

Nesjednají-li účastníci smluvního vztahu odlišně, musí být veškeré závazné projevy vůle, adresované druhé smluvní straně v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností LED Hunter media a Zákazníkem, učiněny, nebo následně potvrzeny v písemné formě. Veškeré písemné projevy vůle jsou pak druhé smluvní straně doručovány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím elektronické pošty či SMS zprávy za dále stanovených podmínek, či osobně oproti podpisu.

Pro účely smluvního vztahu mezi LED Hunter media a Zákazníkem se za písemnou formu vedle formy listinné považuje rovněž projev vůle učiněný prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), a to na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo později druhé straně písemně označenou jako doručovací. Projev vůle jakéhokoli z účastníků smluvního vztahu, učiněný prostřednictvím elektronické pošty, se však považuje za řádně přijatý toliko v případě, kdy je přijetí příslušné elektronické zprávy druhým účastníkem potvrzeno, či je z jeho strany alespoň konkludentním způsobem projeveno, že měl možnost se s obsahem příslušného projevu vůle druhé smluvní strany seznámit.

Písemná forma je zachována rovněž v případě SMS zpráv. Doručování prostřednictvím SMS zpráv je však v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností LED Hunter media a Zákazníkem možné pouze v případě, kdy je telefonní číslo smluvní strany uvedeno ve Smlouvě, nebo kdy je jako doručovací později písemně výslovně označeno.

Veškeré listiny, doručované druhé smluvní straně v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností LED Hunter media a Zákazníkem, jsou zasílány na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, případně na adresu, kterou jako doručovací strana druhé smluvní straně písemně jako doručovací označí, nebo alternativně na adresu sídla smluvní strany zapsanou v obchodním nebo živnostenském rejstříku. V souvislosti s tím stíhá obě smluvní strany povinnost zajistit řádné přebírání poštovních zásilek na uvedených adresách po celou dobu existence smluvního závazku, a po jeho zániku dále případně do doby vypořádání všech dosud nevypořádaných vzájemných práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi společností LED Hunter media a Zákazníkem. Smluvní strany v návaznosti na to nesou veškerou odpovědnost pro případ porušení této povinnosti.

 

Článek 8 | Podklady dodané Zákazníkem

 

Společnost LED Hunter media vytváří Produkty a poskytuje marketingové služby na základě podkladů poskytnutých Zákazníkem a dle jeho pokynů a zadání. Veškeré potřebné podklady jsou pak buď výslovně vyžádány ze strany LED Hunter media, nebo jsou uvedeny v Produktových podmínkách.

V zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb je Zákazník povinen dodat společnosti LED Hunter media právě ty podklady, které jsou ze strany společnosti LED Hunter media vyžadovány, a to ve srozumitelné formě a ve vhodném formátu. Na případnou nevhodnost, nesrozumitelnost či věcnou nepoužitelnost dodaných podkladů upozorní společnost LED Hunter media Zákazníka bez zbytečného odkladu.

Za účelem funkčnosti a aktuálnosti Produktů může být v rámci Produktových podmínek stanoveno, nebo může z povahy Produktu vyplývat, že Zákazník je povinen poskytnuté podklady aktualizovat či průběžně doplňovat.

Není-li pak ujednáno jinak, dodá Zákazník veškeré písemné podklady a texty v takové podobě, aby nevyžadovaly další podstatné úpravy či korekci ze strany společnosti LED Hunter media. Nesplní-li Zákazník tuto svou povinnost, představuje tato skutečnost překážku dokončení Produktu či poskytnutí služby na straně Zákazníka, přičemž se veškeré sjednané lhůty a termíny dodání prodlužují o dobu, po kterou tato překážka trvá.

Vady Produktů či služeb, případně nesplnění sjednaných termínů dokončení či realizace, způsobené dodáním vadných či nesprávných podkladů, nemají žádný vliv na povinnost Zákazníka řádně a včas uhradit sjednanou cenu.

 

Článek 9 | Předání Produktu

 

V případě, že je součástí Produktu, vytvářeného na základě Smlouvy společností LED Hunter media, dle svého charakteru služba, dochází ke splnění povinnosti společnosti LED Hunter media provedením služby.

V případě, že je součástí Produktu, vytvářeného na základě Smlouvy společností LED Hunter media, dle svého charakteru dílo, dojde k předání díla způsobem sjednaným ve Smlouvě, nebo stanoveným v příslušných Produktových podmínkách. Není-li způsob předání sjednán nebo stanoven, dojde k předání díla jeho zasláním prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě, případně nahráním na internetový server, ze kterého bude mít Zákazník možnost příslušné dílo stáhnout.

 

Článek 10 | Práva z vadného plnění

 

Veškeré Produkty jsou ze strany společnosti LED Hunter media poskytovány a realizovány na základě zadání a pokynů Zákazníka. Za vadu Produktu je tak považována situace, kdy Produkt nemá vlastnosti sjednané ve Smlouvě a v Produktových podmínkách, případně kdy neodpovídá jasným a jednoznačným pokynům Zákazníka.

Za vady Produktu však výslovně nemůže být považována estetická stránka Produktu v případě, že realizovaný Produkt odpovídá dodaným podkladům a výslovným a jasným požadavkům Zákazníka. Vadou Produktu rovněž nejsou takové skutečnosti, které byly způsobeny dodáním podkladů v rozporu s ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně které vznikly v důsledku pokynu Zákazníka, či v důsledku jeho zásahu do Produktu.

 

Článek 11 | Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 

Každá ze stran odpovídá druhé smluvní straně za škodu, která jí vznikla porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy, způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a dále v rozsahu vymezeném těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Celková částka, na kterou může z titulu náhrady škody z porušení smluvní povinnosti Zákazníkovi za společností LED Hunter media vzniknout nárok, je omezena výší plnění, které Zákazník z příslušné Smlouvy uhradil.

Společnost LED Hunter media neodpovídá Zákazníkovi za škodu, vzniklou v důsledku porušení povinnosti Zákazníka dodat společnosti LED Hunter media kompletní a správné podklady, případně v důsledku porušení povinnosti tyto podklady doplňovat a aktualizovat. Není-li v Produktových podmínkách určeno jinak, společnost LED Hunter media dále neodpovídá za ztrátu, poškození či zneužití dat Zákazníka, nahraných na serverech třetích osob. Je výhradní odpovědností Zákazníka provádět nezbytná opatření k předcházení ztrátám, poškození či zneužití těchto dat, a to alespoň formou průběžného zálohování.

Zákazník rovněž nese veškerou odpovědnost za poškození, neodborné zásahy či chybnou manipulaci s Produktem, které způsobil Zákazník, nebo osoby, kterým Zákazník umožnil k Produktu přístup.

V případě mimořádných nepředvídatelných událostí, výpadků na straně třetích osob, či zásahu vyšší moci, je společnost LED Hunter media oprávněna pozastavit poskytování služeb až na dobu 2 kalendářních měsíců. V takovém případě nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu škody, která by mu v důsledku takové události a s tím spojeného pozastavení poskytování služeb vznikla. Bude-li mimořádná situace trvat delší dobu, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od sjednané smlouvy odstoupit, přičemž v takovém případě společnost LED Hunter media vrátí Zákazníkovi poměrnou část plnění, která již ze strany Zákazníka byla uhrazena.

 

Článek 12 | Reklamace

 

Reklamace představuje právní jednání Zákazníka, kterým vůči společnosti LED Hunter media uplatňuje své nároky z vadného plnění nebo z vadně vyúčtované ceny.

Zjevné vady díla nebo služby je Zákazník povinen uplatit bez zbytečného odkladu po převzetí díla či poskytnutí služby, nejpozději však do 10 dnů od předání díla či poskytnutí služby.

Případné vady Zákazník vůči společnosti LED Hunter media uplatňuje prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu ledhm@post.cz, případně poštou na adresu LED Hunter media, s.r.o., Karlova 7, Brno 614 00. V reklamaci Zákazník uvede své identifikační údaje, označí příslušnou smlouvu a stručně a srozumitelně uvede, v čem spatřuje vadu díla či služby.

Poté, co společnost LED Hunter media obdrží reklamaci, potvrdí její přijetí a následně vyřídí uplatněnou reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

Uplatnění vady díla či služby nemá odkladný účinek na povinnost Zákazníka uhradit vyúčtovanou cenu.

 

Článek 13 | Autorská práva

 

Má-li výsledek činnosti společnosti LED Hunter media povahu autorského díla, podléhá režimu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V takovém případě má Zákazník právo dílo užít pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to výlučně k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy.

Tímto je činěno nesporným, že veškeré výstupy grafického, textového či zvukového charakteru, jejichž původcem je společnost LED Hunter media, mají povahu autorského díla a jsou chráněny autorským zákonem.

Pro případ, že některé Zákazníkem dodané podklady jsou chráněny autorským právem či právem průmyslového vlastnictví, zavazuje se Zákazník předat společnosti LED Hunter media jen takové podklady, se kterými je oprávněn předvídaným způsobem nakládat. Zákazník se v návaznosti na to zavazuje uhradit veškerou škodu, která by společnosti LED Hunter media vznikla z neoprávněného užití dodaných podkladů.

Společnost LED Hunter media je oprávněna propagovat své autorské dílo prostřednictvím reference (tj. odkazu na webovou prezentaci Zákazníka, fotografie díla či jeho užití, záznamu elektronické podoby díla, apod.) společně s uvedením Zákazníka (tj. jeho názvu a případně loga).

 

Článek 14 | Změny všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek

 

Společnost LED Hunter media je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky i Produktové podmínky, v přiměřeném rozsahu měnit nebo do nich doplňovat nová ustanovení v případě, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doplnění, a to například v návaznosti na změnu právní úpravy, dostupných technologií, podmínek spolupráce smluvních partnerů či subposkytovatelů společnosti LED Hunter media, změnu obchodní politiky společnosti LED Hunter media, změnu situace na příslušném trhu služeb, apod.

Změna či doplnění Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek se týká dlouhodobých závazků k opětovaným plněním stejného či typizovaného druhu, ujednaných odkazem na tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo na Produktové podmínky.

Ke změně či doplnění Všeobecných obchodních podmínek či Produktových podmínek bude docházet jejich zveřejněním na webových stránkách na adrese www.reklamaledhm.cz, a to spolu s určením účinnosti příslušné změny. Změna bude Zákazníkům oznámena nejméně 1 měsíc před plánovanou účinností této změny prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

V případě, že Zákazník se změnou či doplněním Všeobecných obchodních podmínek nebo Produktových podmínek nesouhlasí, má možnost svůj nesouhlas se změnou oznámit společnosti LED Hunter media v písemné formě nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení informace o plánované změně. Pokud Zákazník v uvedené lhůtě svůj nesouhlas se změnou či doplněním společnosti LED Hunter media nesdělí, platí, že se změnou či doplněním Všeobecných obchodních podmínek či Produktových podmínek souhlasí. V takovém případě se veškeré další smluvní vztahy mezi Zákazníkem a společností LED Hunter media řídí ode dne účinnosti změněným či doplněným zněním Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek.

V případě, že Zákazník řádně vysloví svůj nesouhlas s plánovanou změnou či doplněním, má možnost smluvní vztah se společností LED Hunter media vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou. V případě výpovědi jsou si smluvní strany ke dni skončení smluvního vztahu povinny uhradit veškeré své vzájemné dluhy.

 

Článek 15 | Prorogační doložka

 

Smluvní strany sjednávají doložku místní příslušnosti soudu, a to tak, že veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi společností LED Hunter media a zákazníkem je se souhlasem smluvních stran oprávněn řešit výlučně Okresní soud pro Prahu 4.

 

Článek 16 | Závěrečná ustanovení

 

Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pokud některé z ustanovení Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek nebo Produktových podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Všeobecných obchodních podmínek, nebo Smlouvy jako celku, ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradí novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

Účinné znění Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek, a rovněž jejich znění dřívější, jsou k dispozici na internetových stránkách www.reklamaledhm.cz anebo v sídle a provozovnách společnosti LED Hunter media.