Jsme experti v propagaci na LED obrazovkách.

Produktové podmínky pro reklamu na velkoplošných LED TV od společnosti LED Hunter media s. r. o.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)


Tyto produktové podmínky pro službu Google ověření firmy jsou vydané společností LED Hunter media s.r.o., IČO: 05045185, se sídlem Pod višňovkou 1662/23, 140 00 Praha 4, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „LED Hunter media“), když tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti  pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností LED Hunter media a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

 

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného plnění nastavení služeb webových vyhledávačů, a to zejména při založení a nastavení internetových vizitek.

 

Produktové podmínky tvoří, spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti LED Hunter media poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky

 

Článek 1 | Cena a platební podmínky

 

  1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktu či Produktovém typu z poplatku za tvorbu internetové vizitky, měsíčního poplatku za Správu internetové vizitky a případných poplatků za volitelné doplňkové služby.
  2. Rovněž není-li v rámci Smlouvy ujednáno jinak, je Zákazník při objednání jakéhokoli Produktu či Produktového typu, podléhajícího těmto Produktovým podmínkám, povinen uhradit Aktivační poplatek ve výši 60 % celkového poplatku za objednávku.
  3. Aktivační poplatek je splatný po podpisu Smlouvy. Do doby úhrady Aktivačního poplatku nevzniká společnosti LED Hunter media povinnost započít se sjednaným plněním. Po dobu prodlení Zákazníka s úhradou Aktivačního poplatku rovněž neběží veškeré lhůty k poskytnutí Produktu, služby, či dokončení díla na straně společnosti LED Hunter media.
  4. Není-li sjednáno jinak, je rozdíl mezi Aktivačním poplatkem a plnou sjednanou cenou splatný poskytnutím služby.
  5. V případě jakýchkoliv opakovaných plnění pod variantami RETENCE a PERMANENT bude účtována plná sjednaná cena za poskytnutou službu, splatná v den výročí dne uskutečněné objednávky.

 

Článek 2 | Poskytnutí součinnosti

 

Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového typu, zejména pak pro tvorbu a administraci internetových vizitek, příspěvků a recenzí, je Zákazník povinen poskytnout společnosti  veškeré podklady, které si společnost LED Hunter media vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tuto povinnosti, je společnost LED Hunter media oprávněna internetových vizitek, příspěvků a recenzí přednastavený standartní obsah, vztahující se k zaměření podnikatelské činnosti Zákazníka.